CONGREGATIE

1820-2020: 200 jaar congregatie

De Congregatie van de Zusters der Christelijke Scholen Vorselaar werd gesticht in 1820 door de Jezuïet Lodewijk Vincent Donche, onder impuls van Regina della Faille, gravin van de Werve de Vorsselaer.
Van bij haar ontstaan had de congregatie een apostolische opdracht inzake onderwijs, zorg en verkondiging, met een bijzondere aandacht voor de zwakke en behoeftige mensen in de samenleving.

Doorheen de geschiedenis kreeg deze apostolische opdracht andere accenten. Naast onderwijs ontwikkelde de congregatie initiatieven in de bijzondere jeugdzorg, de ouderenzorg, de pastorale werking en tal van ondersteunende activiteiten in zorg en verkondiging. Deze initiatieven werden in geëigende beleidsstructuren ondergebracht.

De veranderende maatschappelijke context maakte dat jonge mensen hun christelijk en maatschappelijk engagement niet langer vorm geven door intrede in een religieuze gemeenschap. Daardoor daalde het aantal zusters stelselmatig en veroudert de congregatie. Momenteel zijn er 241 zusters in Vlaanderen en 17 zusters in Latijns Amerika.

De congregatie wil haar bewogenheid en bezieling echter vrijwaren en haar apostolische opdracht verder zetten, ook voor de komende 200 jaar. Daarom ontwikkelt de congregatie nieuwe beleidsstructuren die haar vermogen verankert aan de verderzetting van de apostolische opdrachten. Deze verankering gebeurde door de oprichting van de private stichting Michiel in december 2016 ter verwezenlijking van drie belangrijke doelen.

De private stichting Michiel voorziet in de eerste plaats in het levensonderhoud en de verzorging van de zusters die tot de congregatie behoren. De resterende middelen gebruikt de private stichting om het materiële en immateriële erfgoed van de congregatie te vrijwaren en verder uit te bouwen.

Op materieel vlak draagt ze zorg voor het patrimonium, het archief en de kunstvoorwerpen van de congregatie. Ze stelt mensen en expertise ter beschikking en verleent steun aan initiatieven  gericht op onderwijs, zorg voor personen in kwetsbare situaties en pastoraal werk. Ze bevordert de samenwerking tussen deze organisaties.

Het erfgoed van de congregatie bestaat ook uit een rijke christelijke traditie, de kracht van de gemeenschap, de zending van jonge vrouwen die hun beste krachten wijdden aan zwakke en behoeftige mensen in de samenleving. De private stichting Michiel zorgt voor een eigentijdse invulling van deze visie en ontwikkelt activiteiten om de christelijk identiteit van de congregatie verder te laten leven.

Start jubeljaar 02 02 2020

Op 2 februari 2020 ging Monseigneur De Kesel, aartsbisschop van Mechelen-Brussel, voor in de plechtige eucharistieviering voor de zusters van de congregatie ter gelegenheid van de start van het feestjaar.

Bekijk hier de volledige viering via onderstaande link:

https://www.youtube.com/watch?v=5yFH5O2T3lQ

Fotografie: Fotoclub 2290, Adrie De Kok